موضوع های اصلی تبلیغات صهیونیستی

 


تبلیغات صهیونیستی/ اسرائیلی به طور کلی بر پایه اصل گمراه سازی استوار است.
 

این کار نه با دروغ های صریح بلکه از طریق خلاصه و انحصاری کردن و تکیه بر ابهام و پیچیدگی صورت می گیرد. همچنین صهیونیست ها در مواردی به نیرنگ های جذاب متوسل می شوند. «ابا ایبان»روشن می کند که دیپلماسی اسرائیل معمولاً برای ستیز اعراب و اسرائیل راه حل هایی را برمی گزیند که از پیش می داند که اعراب آن را نخواهند پذیرفت. سپس ابزار رسانه صهیونیستی شروع به تشویق، هورا کشیدن و تمجید از آن راه حل می نماید. وقتی که اعراب این پیشنهادرا نمی پذیرند صهیونیست ها در جهان هیاهو به پا می کنند و مدعی می شوند که به دلیل پذیرفته نشدن پیشنهاد مسالمت آمیز آنان از سوی اعراب در فشارند. از آنجا که اهداف متعددنیازمند به کارگیری شیوه های متعدد است، تبلیغات اسرائیل نیز ابزارهای متعددی را به کار می گیرد. به طوری که بتواند صداهای مختلفی تولید کند. از این رو شاهد وجود صدای چپ میانه رو، راست افراطی و صدای معتدل می باشیم. به همه این صداها اجازه داده می شود مانندیک گروه ارکستر بروز کنند تا هر کس صدای دلخواه خویش را برگزیند (از این رو به این شیوه رفتار، «دیپلماسی ارکستری» اطلاق می شود).این طرح فریبکارانه به دلایل زیر ادامه یافته است:
موضوع های اصلی تبلیغات صهیونیستی


 


تبلیغات صهیونیستی/ اسرائیلی به طور کلی بر پایه اصل گمراه سازی استوار است.
 

این کار نه با دروغ های صریح بلکه از طریق خلاصه و انحصاری کردن و تکیه بر ابهام و پیچیدگی صورت می گیرد. همچنین صهیونیست ها در مواردی به نیرنگ های جذاب متوسل می شوند. «ابا ایبان»روشن می کند که دیپلماسی اسرائیل معمولاً برای ستیز اعراب و اسرائیل راه حل هایی را برمی گزیند که از پیش می داند که اعراب آن را نخواهند پذیرفت. سپس ابزار رسانه صهیونیستی شروع به تشویق، هورا کشیدن و تمجید از آن راه حل می نماید. وقتی که اعراب این پیشنهادرا نمی پذیرند صهیونیست ها در جهان هیاهو به پا می کنند و مدعی می شوند که به دلیل پذیرفته نشدن پیشنهاد مسالمت آمیز آنان از سوی اعراب در فشارند. از آنجا که اهداف متعددنیازمند به کارگیری شیوه های متعدد است، تبلیغات اسرائیل نیز ابزارهای متعددی را به کار می گیرد. به طوری که بتواند صداهای مختلفی تولید کند. از این رو شاهد وجود صدای چپ میانه رو، راست افراطی و صدای معتدل می باشیم. به همه این صداها اجازه داده می شود مانندیک گروه ارکستر بروز کنند تا هر کس صدای دلخواه خویش را برگزیند (از این رو به این شیوه رفتار، «دیپلماسی ارکستری» اطلاق می شود).این طرح فریبکارانه به دلایل زیر ادامه یافته است:الف) تفاهم کامل در مورد طرح جامع و اساسی صهیونیستی و پیمان خاموش صهیونیستی (این پیمان با اشغال فلسطین و اخراج اهالی آن و شهرک نشینی در آن، به واقعیتی تاریخی برگردانده شد) رها کردن شکاف ها و مسلح شدن به سکوت یا مشاجره با صدای بلند در مورداصول - بدون اینکه گروهی، دیگری را حذف کند - ممکن است.ب) همه صهیونیست ها به خوبی درک می کنند که حرکت و انگیزه های آنان استقلال واقعی ندارد و یا حرکت مستقل ذاتی نیست. صهیونیسم - همان گونه که همه می دانند - در وجود وبقا مرهون تبعیت از غرب (پشتیبانی مالی طرح صهیونیستی) است. در نتیجه اختلاف بر سرچارچوب های صهیونیستی اختلاف بر سر اموری فرعی است که در حرکت و روند عملی تأثیرگذار نیست.ج) صهیونیسم شهرک نشین خواستار از بین بردن گروههای یهودی در جهان (یهودیان دیاسپورا[ ۱.Diaspora. ] بود، اما برای رشد حمایت سیاسی و کمک مالی به حکومت صهیونیستی، باقی ماندن این دیاسپورا به نفع صهیونیسم بود. به همین دلیل این ساختار مرموز تنها چارچوب ممکنی شد که می توان به وسیله آن با تناقض همزیستی داشت و به کار خود ادامه داد.همچنین اعراب - به استثنای دو انتفاضه اول و الاقصی - در وارد کردن ضربه سهمگین به رژیم صهیونیستی موفقیتی نداشته اند. این امر موجب شده تا زمینه مناسبی برای رشد و نموّاسطوره ها در این سرزمین پدید آید؛ از جمله صهیونیست ها ادعا کنند که اعراب وجودندارند.د) سخن آخر اینکه این نقشه فریبکارانه بقا یافته است، چون اعراب در شناخت و تمای میان جریانهای مختلف در جنبش صهیونیسم موفق نبوده اند. آنان در تمایز میان یهودیان صهیونیست با یهودیانی که به جنبش صهیونیسم بی اعتنا هستند، میان یهودیانی که به زبان ادعای صهیونیست بودن دارند ولی از التزام عملی بدان شانه خالی می کنند و نیز آنانی که درگفتار و کردار به صراحت با صهیونیسم دشمنی می ورزند، ناتوان بوده اند.طرح های نیرنگ آمیز بدون هیچ رقیبی می توانند ادامه یابند، انسان اگر برای اسطوره ها،دروغها و نیرنگ هایی که به خود و دیگران می زند، هزینه بپردازد خود را در مورد آن اموربازخواست می کند. اما اگر طرح نیرنگ آمیز شایستگی تعامل با واقع را داشته باشد، این طرح ها می باشند که نیازهای فرد در توازن درونی و اطمینان نفس را برآورده می کنند بدون اینکه واقعیت وی را آزرده سازد. به همین رو فرد می تواند آنها را به کار برد و ترویج دهد.
اما بر خلاف همه تنوع بخشیدن به صداها و حیله های بلاغی و نیرنگ های جذاب،می توان گفت در تبلیغات صهیونیستی موضوع های اصلی وجود دارد که در زیر آنها راخلاصه می کنیم:
1. تبلیغات صهیونیستی تأکید دارد بر اینکه گروههای یهودی در حقیقت «امت واحدیهودی» هستند که باید اعضای پراکنده اش را برای تشکیل دولت یهودی در فلسطین گردآورد. و در عین حال از اعراب هیچ سخنی به میان نیاورد تا اینکه یا محو گردند و یا اینکه اگر نیاز به ذکر نامشان باشد، چهره ای مخدوش از آنان ارائه گردد.
۲. از موضوعهای اصلی که تبلیغات صهیونیستی مطرح می سازد، مسأله تلاش برای بقااست. پس حکومت صهیونیستی حکومتی متجاوز نیست، بلکه فقط تلاش می کند بقا وامنیت خود را حفظ کند و طبیعت این بقا طبق معادلات قدرت در هر دوره زمانی متفاوت ازدیگر دوره ها خواهد بود.۳
3. تبلیغات صهیونیستی بر حقوق مطلق تاریخی شهرک نشینان صهیونیست تأکید دارند.
۴. تبلیغات صهیونیستی دیدگاه دوگانه را در مورد شهرک نشینان صهیونیست رواج دادند. ازیک سو بقای شهرک نشین پیوسته از سوی اعراب تهدید می شود و در همین حال از چنان قدرتی برخورداراند که هیچ کس نمی تواند آنان را تهدید کند. لذا می توانند بقا داشته باشند و دشمنان خود را سرکوب و به آنان در خانه هایشان هجوم برند.
۵. تبلیغات صهیونیستی تأکید می کند که اسرائیل نماد دموکراسی غرب در میان جهان بی ثبات عرب می باشد.
6. تبلیغات صهیونیستی / اسرائیلی با اعراب وارد جنگ روانی شده و هدف آن نه تنهاخرد کردن روحیه اعراب بلکه خردکردن شخصیت ملی اعراب و نیز القای مفاهیمی چون «ارتش دفاع اسرائیلی» (شکست ناپذیر) و صلح عبری است.
7. این تبلیغات تلاش می کند احساس سامی ستیزی را از شاخه یهودی به شاخه عربی منتقل کند. از این رو، چهره سنتی یهودی در وجدان غرب «خائن، بخیل، تاجر، رباخوار، انگل،جنگ طلب» به چهره ای کاملاً جدید تبدیل شد و یهودی به فردی صلح طلب، متمدن، باهوش،امانت دار، راستگو، تولید کننده و مبارز مبدل گردید.در برابر، تبلیغات صهیونیستی در تحکیم ویژگیهای منفی از اعراب موفق گردیدند وعرب عبارت شد از فردی عقب مانده، وحشی، آزمند، ذاتاً جنگ طلب، و در نهایت فردی غائب که وجود خارجی ندارد.
۸. تبلیغات صهیونیستی بر مسأله دشمنی ازلی با یهود و یهودی سوزی به دست نازی ها وشش میلیون یهودی تمرکز کرد تا با این مسأله از جهان غرب امتیاز بگیرد و فرآیند جداکردن فلسطینی ها از سرزمینشان را توجیه کند. این قضیه همبستگی یهود را نیز تقویت می کند.
۹. تبلیغات صهیونیستی در غرب (به ویژه مرحله پیش از اعلامیه بالفور) بر تلاش برای بازسازی چهره یهود تأکید ورزید تا بتواند او را برای پروژه صهیونیستی به خدمت بگیرد. به همین دلیل یهودی در تبعید، انسانی است بی اصالت و انگل؛ تا زمانی که خارج از سرزمین موعود است احساس غربت می کند؛ پیوسته در گذر تاریخ، از اخراج یهودیان بعد از تخریب هیکل به دست تیتوس تا کشتار شمار فراوانی از آنان به دستور هیتلر مورد ظلم و ستم بوده اند. بدین ترتیب یهودی انسانی ایده آل، عبری، قوی و پیکارجویی شد که می تواند ازخود و منافع تمدن غرب در چارچوب حکومت صهیونیستی، دفاع کند. پس از سال ۱۹۶۷م (بعد از اینکه صهیونیست ها درک کردند یهودیان جهان غرب - که اکثریت یهودیان جهان راتشکیل می دهند - در سرزمینشان خواهند ماند و به فلسطین مهاجرت نخواهند کرد و حضورآنان در جهان غرب - در درجه اول ایالات متحده - ابزار مهمی برای فشار بر تصمیم گیران آمریکا را شکل می دهد) از شدت حمله به شخصیت یهود در تبعید کاسته شد.
۱۰. این تبلیغات متوجه گروههای یهودی گردید و برای آنان تبیین کرد که حضورشان درجهان «اغیار»، آنها و هویتشان را به مخاطره می اندازد. تبلیغات صهیونیستی بر فراخوانی یهود برای خروج از گتو و هجرت به اسرائیل به منظور حفظ هویت و ویژگیهای یهودی تأکید کرد. این موضوع در این روزها کم رنگ شده و به همان دلیل های بالا رو به محو شدن نهاده اند.از مکانیسم های اصلی که تبلیغات صهیونیستی به آن متوسل شده،
تکیه دستگاه های تبلیغاتی اسرائیل بر پیشکسوتان جنگ روانی است، یعنی کسانی که راز این کار را به خوبی می دانند.مهم ترین وسائل ارتباطی اسرائیل عبارتند از:
۱. گزارشگران خبرگزاری های غربی و روزنامه ها و شبکه های تلویزیونی در اسرائیل.
۲. ایجاد روابط با شخصیت ها و جمعیت های مؤثر امنیتی، خواه از طریق دیدارهای دوطرفه، مکاتبه و یا استفاده تبلیغاتی از آن در راستای خدمت به اهداف اسرائیل.
۳. به کارگیری شخصیت ها، سازمانها، مراکز اطلاع رسانی و پژوهشی و مراکز پژوهشی صاحب جرائد در سرتاسر جهان برای اهداف و مقاصد سازمانهای صهیونیستی.
۴. سازمانهای صهیونیستی برای تأسیس گروههای دوستی میان اسرائیل و کشورهایی که در آنها آوارگان یهودی هستند، به عنوان گروههای دوستی و همبستگی (پزشکی، اقتصادی،حقوقی و...) فعالیت می کنند. این کمیته ها از شخصیتهای یهودی و غیر یهودی تشکیل می شوند که کارشان تبلیغ برای اسرائیل است.
۵. شبکه ای گسترده از نشریات دوره ای صهیونیتسی در تمام نقاط جهان.علت موفقیت تبلیغات صهیونیستی به چند عامل بر می گردد:
۱.تعدد و تنوع سازمانهای تبلیغاتی و نیز تکیه این سازمانها بر برنامه ریزی علمی.۲. تبلیغات صهیونیستی اعضای گروههای یهودی موجود در غرب را به کار می گیرند.بنابراین آنها عضوی آلی در پیکر غرب می باشند (هرچند از استقلال نسبی برخوردارند).بنابراین تبلیغات صهیونیستی به گونه ای وانمود می گردد که گویی بیانگر منافع اقلیتی قومی است نه دیدگاه حکومتی بیگانه. ۳. نبود تبلیغات عربی و نارسایی آن در بسیاری از موارد.اما علت حقیقی و اصلی این است که اسرائیل حکومتی کارکردی است که بافت تمدنی وامپریالیستی غرب آن را بنیان نهاد تا به او خدمت کند. به همین دلیل از انعطاف زیادی برخوردار است، چه اینکه بقای این رژیم به عنوان پایگاه استعمار غرب، بخشی از استراتژی نظامی، سیاسی و تمدنی جهان غرب می باشد.
منبع:گفتمان صهیونیستی،پژوهشکده تحقیقات اسلامی،نشر زمزم هدایت(1386)
منبع:www.rasekhoon.net
برچسب ها :
تبلیغات صهیونیست ,  صهیونیست ,  تبلیغات ,  موضوعات ,  اصل گمراه سازی ,  صهیونیسم , 

موضوع :
آیا میدانید که؟ ,