ابعاد حکومت حضرت مهدی

1)بعد فرهنگی:

در حکومت جهانی حضرت مهدی(عج)تمامی فعالیت های فرهنگی، در مسیر رشد و تعالی علمی و عملی مردم خواهد بود و با جهل و با نادانی در همه زمینه ها مقابله خواهد شد.مهمترین مسایل فرهنگی که در آن حکومت الهی مورد توجه قرار می گیرد به شرح زیر است:

الف-احیای کتاب و سنت: امام علی(ع) در بیانی رسا حکومت قرآنی امام مهدی را چنین توصیف می کند: در روزگاری که هوای نفس حاکم است امام مهدی ظهور می کند و هدایت و رستگاری را به جای هوای نفس می نشاند و در عصری که نظر شخصی بر قرآن مقدم شده است،افکار را به قرآن توجه می دهد و آن را بر جامعه حاکم می کند.

ب-گسترش معرفت و اخلاق: حکومت امام مهدی که حکومت خدا و ارزش های الهی بر جهان است،ترویج ارزش های اخلاقی را در رأس برنامه های خود قرار خواهد داد.

امام باقر(ع) فرمودند: زمانی که قائم ما قیام می کند،دست خود را بر سر بندگان خواهد نهاد پس عقل ها و اخلاق ایشان را به کمال خواهد رساند.

ج-مبارزه با بدعت: بدعت در مقابل سنت و به معنی نوآوری در دین و داخل کردن اندیشه ها و آرای شخصی در دین و دینداری است.امام علی(ع) در معرفی بدعت گذاران می فرمایند: بدعتگذاران کسانی هستند که با فرمان خدا و کتاب او و پیامبرش مخالفت می ورزند و بر اساس رای و هواهای نفسانی خود عمل می کنند.

امام باقر(ع) در توصیف زمان ظهور آن حضرت می فرمایند: هیچ بدعتی را وانگذارد مگر آنکه آن را از ریشه برکند و از هیچ سنتی نمی گذرد مگر اینکه آن را برپا خواهد فرمود.

2)بعد اقتصادی

                                                                                                                                                     ادامه دارد...
موضوع :
امام شناسی ,