«خواندن و شنیدن دعا سبب آرامش روح و شادابی انسان می شود»

طبق تحقیقات پژوهشگران و متخصصان، در مغز افرادی که افرادی که دعا زمزمه می کنند و کسانی که شنونده این کلمات مثبت هستند بخشی از رشته های عصبی که وظیفه ساختن و آزاد کردن سروتونین در خون را به عهده دارند فعال می گردد و این ماده شیمیایی که موجبات آرامش و شادابی انسان را فراهم می سازد در تمام بدن منتشر می شود.دعا رابطه عاطفی دو طرف را بیشتر کرده و و احساس دلپذیر و آرامش بخشی را در جسم و روح پدید می آورد.محققین می گویند: دعا کنید و از دیگران هم بخواهید شما را دعا کنند تا به آرامش برسید.
موضوع :
آیا میدانید که؟ ,