آیا می دانید که...

اخیرا نمادهای فرقۀ انحرافی صهیونی ماسونی«کالابا» که به شکل (X) می باشد،به صورت کالای مصرفی(بوگیر خودرو)در سطح بازار،توزیع و در سطح وسیعی وارد خودروهای شخصی شده است.این فرقه که به صورت زیرزمینی و کاملا خصوصی در داخل کشورمان به فعالیت مشغول اند،در برنامه هایی برای جوانان از انواع شیوه ها چون موسیقی،رقص،میخوارگی و شیوه های غیراخلاقی جنسی برای جذب و حفظ اعضای خود بهره می برند.
موضوع :
آیا میدانید که؟ ,