کشتی نساز ای نوح طوفان نخواهد آمد

بر شوره زار دلها باران نخواهد آمد

شاید خدا به شعرم لبخند زند اما

جایی که سفره خالی است ایمان نخواهد آمد

رفتی کلاس اول این جمله را عوض کن

                                               آن مرد تا نیاید باران نخواهد آمد


موضوع :
انتظار ,