مراتب ایمان

محمدبن عبدالعزیز گفته حضرت جعفربن محمد امام صادق علیه السلام خطاب به من فرمودند: ای محمدبن عبدالعزیز! همانا ایمان داری ده درجه است و مانند پلکانی است که باید پایه پایه از آن بالا رفت.بنابراین مؤمنینی که از اولین پایه ایمان برخوردارند، نمی توانند به مؤمنینی که به دومین پایه آن رسیده اند به نظر ناچیزی بنگرند،مگر آن گاه که به دهمین پایه ایمان نایل آیند.اینک آنکه،از تو فروتر است مورد اهانت تو واقع نشود که دیگری هم تو را مورد اهانت قرار می دهد و هرگاه کسی را که موقعیتش از تو فروتر است مشاهده کردی او را به خود نزدیک ساز و با وی مؤافقت نما و بیشتر از تواناییش بر وی تحمیل مکن تا از اعتبار او نکاهی؛ زیرا کسی که در اعتبار دیگری شکستی وارد آورد بر او لازم است جبران شکستگی او را بنماید.
موضوع :
ترین ها ,