سؤال:آب ریختن پشت سر مسافر منشأ شرعی دارد یا نه؟

جواب:تفأل به خیر وشادی است و فعلا به مستندی برخورد نکرده ایم.(استفتائات آیت الله تبریزی)

سؤال:در ختم انعام،خواندن اذکار و دعاها در وسط آیه های سوره مبارکه انعام چه حکمی دارد؟

جواب:دربارۀ ختم انعام به صورتیکه معمول است روایت مستندی نیافتیم ولی جای شک نیست که تلاوت این سوره مبارکه و عمل به آن می تواند باعث حل مشکلات گردد و شایسته است به هنگام تلاوت سوره مطلقا چیزی به آن نیفزایند.و هنگامی که تلاوت سوره تمام شد به سراغ دعاها و مرثیه بروند.(استفتائات آیت الله مکارم)

سؤال:مردم عادت کرده اند پس از نماز با همدیگر مصافحه(دست دادن)می کنند آیا این کار شرعی است؟

جواب:روایت خاصه ای بر آن وارد نشده ولی اطلاقات استحباب مصافحه مؤمن بعد از انقطاع او را شامل می شود چون نماز انقطاع محسوب می شود.(استفتائات آیت الله تبریزی)

جواب:مصافحه بعد از نماز اگر به قصد ورود نباشد اشکال ندارد.(جامع الاحکام آیت الله صافی)

سؤال:شخصی نمی دانسته و در نماز به جای بحول الله و قوته اقوم و اقعد، «یا حی یا قیوم» گفته آیا نمازش اشکال دارد؟

جواب:نمازهایی که خوانده باطل نیست ولی باید توجه داشته باشد که در نماز بحول الله... وارد شده و گفتن غیر آن به مقصد ورود جایز نیست.
موضوع :
مسایل شرعی ,