نشانه های مؤمن مخلص

و ما یؤمن اکثرهم بالله الّا و هم مشرکون           یوسف/106

1)در انفاق:از کسی توقع پاداش وتشکر ندارد.

2)در عبادت:جز خدا کسی را بندگی نمی کند.

3)در تبلیغ:به غیر خدا از کسی مزد و پاداش نمی خواهد.

4)در ازدواج:از فقر نمی هراسد و با توکل به وعده خدا ازدواج می کند.

5)در برخورد با مردم:جز رضای او همه چیز را کنار می گذارد.

6)در برخورد با دشمن:از کسی نمی هراسد.

7)در مهرورزی و محبّت:هیچ کس را به اندازه خدا دوست ندارد.

8)در تجارت و کسب وکار:از یاد خدا غافل نمی شود.

                                                                                    تفسیرنور،ج6
موضوع :
ترین ها ,